ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (νέο)

Γενικές Πληροφορίες

Η Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών (έξι μηνών),είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).

Η Πρακτική μπορεί να ξεκινήσει την 1η και 15η κάθε μήνα, και πλέον με δεν επιτρέπεται παράλληλη διεξαγωγή Π.Α. και φοίτησης.

Η πρακτική πραγματοποιείται σε φορέα επιλογής του καταρτιζόμενου, με καθημερινή 4ωρη έως 8ωρη απασχόληση σε καθήκοντα συναφή με την ειδικότητά του.

Οδηγίες Έναρξης Πρακτικής – Δικαιολογητικά Έντυπα

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τους Υποψήφιους Πρακτικά Ασκούμενους με απλά λόγια:

  1. Έυρεση Εργοδότη : Ο Καταρτιζόμενος αναζητά και βρίσκει τον εργοδότη στον οποίο επιλέγει να εκπονήσει την Πρακτική του Άσκηση
  2. Προμήθεια Εντύπων Πρακτικής : Ο Καταρτιζόμενος προσέρχεται στις εγκαταστάσεις του ΔΙΕΚ Αριδαίας ή τα “κατεβάζει” ηλεκτρονικά και προμηθεύεται τα ακόλουθα έντυπα:

ΕΝΤΥΠΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΣΗ

ΕΝΤΥΠΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

3.Συμπλήρωση Εντύπων Πρακτικής από τον Εργοδότη : Ο εργοδότης θα πρέπει  να συμπληρώσει, υπογράψει και σφραγίσει  τη Βεβαίωση Εργοδότη  και την Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη.

4.Συμπλήρωση Εντύπων Πρακτικής από τον Σπουδαστή : Ο σπουδαστής θα πρέπει  να συμπληρώσει και υπογράψει τη Αίτηση Έναρξης Πρακτικής, τα Ατομικά Στοιχεία Ασκούμενου και την Υπεύθυνη Δήλωση Σπουδαστή

5.Συγκέντρωση Δικαιολογητικών Σπουδαστή : Ο σπουδαστής θα πρέπει να προμηθευτεί τα ακόλουθα έντυπα για να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση:

  • Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου στο Ι.Κ.Α , όπου θα πρέπει να αναφέρονται ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) , Α.Μ.Κ.Α και Α.Φ.Μ .
  • Αποδεικτικό Κυριότητας τραπεζικoύ λογαριασμό τρεχούμενο/όψεως όπου να εμφανίζεται ο ασκούμενος ως πρώτος δικαιούχος, αν αφορά Πρακτική Επιδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.

6.Προμήθεια Βιβλίου Πρακτικής : Το βιβλίο πρακτικής το προμηθεύεστε από το «Βιβλιοπωλείο Συμβολή» στην Αριδαία και το προσκομίζεται στο ΙΕΚ, πριν ξεκινήσει η Πρακτική Άσκηση, για να σας δοθούν οδηγίες συμπλήρωσης του.

7.Υποβολή Αίτησης-Έναρξη Πρακτικής:  Έχοντας βρει Εργοδότη , ο Καταρτιζόμενος υποβάλλει αίτηση για την Έναρξη της Πρακτικής του στο ΔΙΕΚ Αριδαίας, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που περιγράφονται παραπάνω.

8.Έγκριση Πρακτικής : Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών το Δ.Ι.Ε.Κ. ,με Απόφασή του, εγκρίνει την έναρξη και το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του καταρτιζόμενου, εφόσον κατά την κρίση του διαπιστώσει ότι ο καταρτιζόμενος θα απασχολείται σε θέματα της ειδικότητά του και εκδίδει την Βεβαίωση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης.

9.Δήλωση στο Εργάνη : Αντίγραφο της Βεβαίωση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης πρέπει να δοθεί στον εργοδότη ή το λογιστήριο της επιχείρησης ώστε ο σπουδαστής να δηλωθεί στο Εργάνη. Η δήλωση πρέπει να γίνει πριν ξεκινήσει η πρακτική άσκηση. Ο καταρτιζόμενος προσκομίζει στο ΙΕΚ, Αντίγραφο του «Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ» του ΕΡΓΑΝΗ, για την έναρξη της Π.Α.

10. Ασφάλιση* : Σύμφωνα με την Κ5/97484/5-8-2021 (Β΄3938) Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα το άρθρο 3 παρ.2 της «…Για την ασφάλιση του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ.1 του άρθρου 10 ν. 2217/1994 (Α΄83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.» Κατά συνέπεια, η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών για όσες πρακτικές ξεκινήσουν από 1/9/2021 κι εφεξής είναι υποχρέωση του εργοδότη.

11. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης : Εκδίδεται εις τριπλούν η Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης η οποία υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους (Εργοδότη, Σπουδαστή, Δ/ντη ΙΕΚ). Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, διατηρεί το δικό του αντίτυπο της Σύμβασης.

12. Ηλεκτρονική Συμπλήρωση Απογραφικού Δελτίου (Μόνο για τις Επιδοτούμενες μέσω ΕΣΠΑ Πρακτικές): Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης Πρακτικής Άσκησης σας καταγράφουμε στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΙΕΚ για την Επιδοτούμενη Πρακτική, κι εσείς με τη σειράς σας θα πρέπει να εισέλθετε στο :

https://mis.inedivim.gr/iek-microdata

και να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία (Απογραφικό Δελτίο).

Λήξη Πρακτικής Άσκησης

Όταν ο πρακτικά ασκούμενος ολοκληρώσει τις 960 ώρες πρακτικής άσκησης, παραδίδει το βιβλίο στο ΙΕΚ μαζί με το έντυπο λήξης (Βεβαίωση Παρουσίας) της πρακτικής άσκησης, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον φορέα (εργοδότη)της πρακτικής. Επίσης καταθέτει το αντίγραφο του εντύπου λήξης της Π.Α. απ΄ο το ΕΡΓΑΝΗ που θα προμηθευτεί από τον λογιστή του Εργοδότη.

Αν ο σπουδαστής έχει πραγματοποιήσει επιδοτούμενη Π.Α. πρέπει να συμπληρωθεί και ηλεκτρονικά, το απογραφικό Δελτίο Εξόδου, στον σύνδεσμο : https://mis.inedivim.gr/iek-microdata με το κωδικούς που χρησιμοποιήθηκαν κατά την έναρξη.

Σημειώνεται ότι το έντυπο λήξης (Βεβαίωση παρουσίας) συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη – νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα απασχόλησης και βεβαιώνει ότι ο καταρτιζόμενος πραγματοποίησε την Πρακτική Άσκηση στην ανωτέρω επιχείρηση/οργανισμό καθώς και το διάστημα της επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Διακοπή Πρακτικής Άσκησης

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πρακτικά ασκούμενος διακόψει την πρακτική του, οφείλει να ενημερώσει άμεσα το ΙΕΚ και να προσκομίσει το βιβλίο πρακτικής και το έντυπο της λήξης (Βεβαίωση Παρουσίας) με τις ώρες που έχουν πραγματοποιηθεί.

Απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται πλήρως, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

*Προβλεπόμενες Εισφορές Ασφάλισης για Εργοδότη

Οι προβλεπόμενες εισφορές κατά του κινδύνου ατυχήματος, ορίζονται σε 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά.
Από τον 10/2008 έως και σήμερα το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφ.
κλάσης είναι 40,45 € ( εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 32/08)

Η ασφάλιση, πραγματοποιείται για 25 ημέρες το μήνα ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησης, εκτός αν αποδεδειγμένα μεσολάβησε ασθένεια ή γενικότερα ανυπαίτια αδυναμία απασχόλησης.

Παράδειγμα:

25 ημέρες Χ 40,45 τεκ.ημ. = 1.011,25 €, τεκμαρτές αποδοχές ΑΠΔ Χ 1% = 10,11 € εισφορές

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για παροχές κλάδου ασθενείας σε είδος καταβάλλονται επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ποσοστού 6,45 %, επίσης υπολογιζόμενου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.

Ανώτατος αριθμός πρακτικά ασκούμενων ανά εργοδότη

Ο ανώτατος αριθμός πρακτικά ασκούμενων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας. Ειδικότερα:
α) Οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μπορούν να δέχονται έναν (1) πρακτικά ασκούμενο.
β) Οι εργοδότες που απασχολούν 1-10 άτομα μπορούν να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης που αντιστοιχούν στο 25% (1-2 άτομα) των εργαζόμενων εξαρτημένης εργασίας. Ειδικότερα για εργοδότες που απασχολούν 1-5 άτομα το αποτέλεσμα της ποσόστωσης στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ για εργοδότες που απασχολούν από 6-10 άτομα τα αποτελέσματα της ποσόστωσης στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω.
γ) Οι εργοδότες που απασχολούν από 10 και πάνω εργαζόμενους μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση.
δ). Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω 250 εργαζόμενους μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας ανά υποκατάστημα, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία δεν διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των υπαλλήλων τους.

Νομικό Πλαίσιο Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης

Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ” με κωδικό ΟΠΣ 5131399, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Ο πρακτικά ασκούμενος δύναται να λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Η αποζημίωση θα καταβάλλεται από τον φορέα υλοποίησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) στον δικαιούχο πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (960 ώρες) και τη χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το έργο χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης της Πράξης, θα πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις των στελεχών του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης στους εμπλεκόμενους για την υλοποίηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ.

Το παρόν πρόγραμμα επιδότησης αφορά Πρακτικές Ασκήσεις που ξεκίνησαν από  την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και η πρακτική άσκηση έχει ολοκληρωθεί ως τις 30/08/2023 με την βεβαίωση ολοκλήρωσης
πρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ.

Κατά εξαίρεση οι πρακτικά ασκούμενοι με ειδικότητες σχετικές με τα τουριστικά επαγγέλματα, οι οποίοι ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση κατά τους θερινούς μήνες του 2022 λόγω ειδικότητας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση έως και 30/09/2023.

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Εφαρμογής Επιδοτούμενης Π.Α.

Η επικοινωνία με το ΙΕΚ Αριδαίας που αφορά την Πρακτική Άσκηση γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης : praktiki@iekaridaias.gr