ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Γενικές Πληροφορίες

Η Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών (έξι μηνών),είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).

Η Πρακτική μπορεί να ξεκινήσει την 1η και 15η κάθε μήνα, μετά και την ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου κατάρτισης (εφόσον προβλέπεται από τον οδηγό σπουδών). 

Η πρακτική πραγματοποιείται σε φορέα επιλογής του καταρτιζόμενου, με καθημερινή 4ωρη έως 8ωρη απασχόληση σε καθήκοντα συναφή με την ειδικότητά του.

Οδηγίες Έναρξης Πρακτικής – Δικαιολογητικά Έντυπα

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τους Υποψήφιους Πρακτικά Ασκούμενους με απλά λόγια:

  1. Έυρεση Εργοδότη : Ο Καταρτιζόμενος αναζητά και βρίσκει τον εργοδότη στον οποίο επιλέγει να εκπονήσει την Πρακτική του Άσκηση
  2. Προμήθεια Εντύπων Πρακτικής : Ο Καταρτιζόμενος προσέρχεται στις εγκαταστάσεις του ΔΙΕΚ Αριδαίας και προμηθεύεται τα ακόλουθα έντυπα:

Α) Βεβαίωση Εργοδότη

Β) Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη

Γ) Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Σπουδαστή

Δ) Υπεύθυνη Δήλωση Σπουδαστή

3.Συμπλήρωση Εντύπων Πρακτικής από τον Εργοδότη : Ο εργοδότης θα πρέπει  να συμπληρώσει, υπογράψει και σφραγίσει  τη Βεβαίωση Εργοδότη  και την Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη.

4.Συμπλήρωση Εντύπων Πρακτικής από τον Σπουδαστή : Ο σπουδαστής θα πρέπει  να συμπληρώσει και υπογράψει τη Αίτηση Έναρξης Πρακτικής και την Υπεύθυνη Δήλωση Σπουδαστή.

5.Συγκέντρωση Δικαιολογητικών Σπουδαστή : Ο σπουδαστής θα πρέπει να προμηθευτεί τα ακόλουθα έντυπα για να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση :

  • Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου στο Ι.Κ.Α , όπου θα πρέπει να αναφέρονται ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) , Α.Μ.Κ.Α και Α.Φ.Μ .

6.Προμήθεια Βιβλίου Πρακτικής : Το βιβλίο πρακτικής το προμηθεύεστε από το «Βιβλιοπωλείο Συμβολή» στην Αριδαία και το προσκομίζεται στο ΙΕΚ, πριν ξεκινήσει η Πρακτική Άσκηση, για να σας δοθούν οδηγίες συμπλήρωσης του.

7.Υποβολή Αίτησης-Έναρξη Πρακτικής:  Έχοντας βρει Εργοδότη , ο Καταρτιζόμενος υποβάλλει αίτηση για την Έναρξη της Πρακτικής του στο ΔΙΕΚ Αριδαίας, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που περιγράφονται παραπάνω.

8. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης : Εκδίδεται εις τριπλούν η Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης η οποία υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους (Εργοδότη, Σπουδαστή, Δ/ντη ΙΕΚ). Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, διατηρεί το δικό του αντίτυπο της Σύμβασης.

9.Έγκριση Πρακτικής : Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών το Δ.Ι.Ε.Κ. ,με Απόφασή του, εγκρίνει την έναρξη και το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του καταρτιζόμενου, εφόσον κατά την κρίση του διαπιστώσει ότι ο καταρτιζόμενος θα απασχολείται σε θέματα της ειδικότητά του και εκδίδει την Βεβαίωση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης.

10.Δήλωση στο Εργάνη : Αντίγραφο της Βεβαίωση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης πρέπει να δοθεί στον εργοδότη ή το λογιστήριο της επιχείρησης ώστε ο σπουδαστής να δηλωθεί στο Εργάνη. Η δήλωση πρέπει να γίνει πριν ξεκινήσει η πρακτική άσκηση.

11. Ασφάλιση : Σύμφωνα με την Κ5/97484/5-8-2021 (Β΄3938) Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα το άρθρο 3 παρ.2 της «…Για την ασφάλιση του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ.1 του άρθρου 10 ν. 2217/1994 (Α΄83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.» Κατά συνέπεια, η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών για όσες πρακτικές ξεκινήσουν από 1/9/2021 κι εφεξής είναι υποχρέωση του εργοδότη.

Λήξη Πρακτικής Άσκησης

Όταν ο πρακτικά ασκούμενος ολοκληρώσει τις 960 ώρες πρακτικής άσκησης, παραδίδει το βιβλίο στο ΙΕΚ μαζί με το έντυπο λήξης (Βεβαίωση Παρουσίας) της πρακτικής άσκησης, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον φορέα (εργοδότη)της πρακτικής.
Σημειώνεται ότι το έντυπο λήξης (Βεβαίωση παρουσίας) συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη – νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα απασχόλησης και βεβαιώνει ότι ο καταρτιζόμενος πραγματοποίησε την Πρακτική Άσκηση στην ανωτέρω επιχείρηση/οργανισμό καθώς και το διάστημα της επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Διακοπή Πρακτικής Άσκησης

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πρακτικά ασκούμενος διακόψει την πρακτική του, οφείλει να ενημερώσει άμεσα το ΙΕΚ και να προσκομίσει το βιβλίο πρακτικής και το έντυπο της λήξης (Βεβαίωση Παρουσίας) με τις ώρες που έχουν πραγματοποιηθεί.

Πλήρη η Μερική Απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται πλήρως, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)).