Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την επιδότηση της Πρακτική Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ” με κωδικό ΟΠΣ 5131399, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Ο πρακτικά ασκούμενος δύναται να λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Η αποζημίωση θα καταβάλλεται από τον φορέα υλοποίησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) στον δικαιούχο πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (960 ώρες) και τη χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το έργο χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης της Πράξης, θα πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις των στελεχών του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης στους εμπλεκόμενους για την υλοποίηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ.

Το πρόγραμμα αφορά Πρακτικές Ασκήσεις που ξεκίνησαν (1η έναρξη κι όχι επανέναρξη) από  την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και μετά, καθώς και τις νέες ενάρξεις για όσους δικαιούνται σύμφωνα με τον νέο οδηγό κατάρτισης των ΙΕΚ.

ΕΝΤΥΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίζουν στο ΙΕΚ τα παρακάτω έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή:

  1. Νέα Αίτηση Έναρξης Πρακτικής (συνοδευόμενη από Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, Βεβαίωση ΑΜΚΑ, Αποδεικτικό ΑΦΜ, Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου στον ΕΦΚΑ/ΑΜΑ )
  2. Ατομικά Στοιχεία Ασκούμενου (το έντυπο συμπληρώνεται χωρίς συντομογραφίες, σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του πρακτικά ασκούμενου)
  3. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετεχόντων ΕΚΤ
  4. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου Συμμετεχόντων ΕΚΤ (για όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει την πρακτική)
  5. Αποδεικτικό Κυριότητας τραπεζικoύ λογαριασμό τρεχούμενο/όψεως όπου να εμφανίζεται ο ασκούμενος ως πρώτος δικαιούχος.
  6. Αντίγραφο του «Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ» του ΕΡΓΑΝΗ, από τον Λογιστή του εργοδότη για την έναρξη (Υποχρεωτικό για όλους) και λήξη (για όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει τις 960 ώρες) της πρακτικής άσκησης
  7. Τη Σύμβασης Πρακτικής άσκησης που συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη και του πρακτικά ασκούμενου και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας». Η Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα ο εργοδότης, το ΙΕΚ και ο πρακτικά ασκούμενος. (σημ. Αν έχετε ξεκινήσει την πρακτική η σύμβαση υπάρχει στο φάκελο σας)
  8. Βεβαίωση Εργοδότη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *